คอร์สอบรมทำไม้เนื้อเยื่อ


ไม้ทั่วไป
ค่าลงทะเบียนแบบเดี่ยว 3,500 บาท/ท่าน
แบบกลุ่มค่าลงทะเบียนคนแรก 3,500 บาท ท่านต่อไป 2,500 บาท/ท่าน
อบรม 2 วัน มีคู่มือประกอบการเรียน และได้ตัวอย่างพืชที่ทำกลับไป
มีพืชตัวอย่างสอน 3 ชนิด

กล้วยไม้
ค่าลงทะเบียนแบบเดี่ยว 4,500 บาท/ท่าน
แบบกลุ่มค่าลงทะเบียนคนแรก 4,500 บาท ท่านต่อไป 3,500 บาท/ท่าน
อบรม 2 วัน มีคู่มือประกอบการเรียน และได้ตัวอย่างพืชที่ทำกลับไป
มีพืชตัวอย่างสอน 3 ชนิด

ไม้กัญชา กัญชง
ค่าลงทะเบียนแบบเดี่ยว 5,500 บาท/ท่าน
แบบกลุ่มค่าลงทะเบียนคนแรก 5,500 บาท ท่านต่อไป 4,000 บาท/ท่าน
อบรม 2 วัน มีคู่มือประกอบการเรียน และได้ตัวอย่างพืชที่ทำกลับไป
** ไม้กัญชง กัญชา ผู้เข้าอบรมต้องนำพืชตัวอย่างมาเอง **

คอร์สอบรมต่อยอดธุรกิจ
ค่าลงทะเบียนแบบเดี่ยว 40,000 บาท/ท่าน
แบบกลุ่มค่าลงทะเบียนคนแรก 40,000 บาท ท่านต่อไป 5,000 บาท/ท่าน
อบรม 4 วัน มีคู่มือประกอบการเรียน ได้ตัวอย่างพืชที่ทำกลับไป
และอาหารพร้อมใช้ 2 ลิตร ได้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำแลป 1 ชุด
ได้แก่ เครื่องมือทำแลป 2 ชุด ตู้สับไม้เนื้อเยื่อ 1 ตู้ สารเคมี 1 ชุด
หมายเหตุ ลงทะเบียนแบบกลุ่มจะได้เครื่องมือและอุปกรณ์ทำแลปเพียง 1 ชุดเท่านั้น
มีพืชตัวอย่างสอน 3 ชนิด

 

 

 

 

 

สินค้าและบริการของเรา : ไม้เนื้อเยื่อ , เพาะไม้เนื้อเยื่อ , เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ , วิธีเพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อ , อนุบาลเนื้อเยื่อ , ไม้ด่าง